SK | EN
 
 
 

RÝCHLE VÝSLEDKY

 

ITSM VyhodnoteniePDF

Spracujeme analýzu stavu a návrh postupu pri formalizácii IT procesov a služieb podľa ITIL® tak, aby bolo zrejmé ktoré služby je možné skvalitniť v budúcnosti a akým spôsobom (6 týždňov).

Návrh P3KPDF

Spracujeme návrh postupu pri vytvorení internej predpisovej základne obsahujúcej definované princípy, popísané prístupy, previazané procesy a používané techniky v projektovom riadení podľa P3O®, MSP®, MoR® a PRINCE2® (8 týždňov).

PPM Vyhodnotenie

Spracujeme analýzu stavu procesov programového a projektového manažmentu podľa P3M3® a návrh postupu zavedenia systematického projektového riadenia v organizácii zmien (6 týždňov).

Návrh stratégie IT podpory

Spracujeme stratégiu rozvoja IT prostredia organizácie z pohľadu biznis potrieb a realizačnú koncepciu jej naplnenia s výhľadom na niekoľko rokov podľa COBIT® (8 týždňov).

BPM VyhodnoteniePDF

Spracujeme analýzu stavu a definíciu business procesov podľa BPMN a návrh postupu pri ich formalizácii čím sa vytvorí predpoklad pre ich automatizáciu v budúcnosti (8 týždňov).

Projektová príprava

Spracujeme podklady k zamýšľanému projektu, vrátane Projektového zámeru, Business case a Harmonogramu projektu podľa PRINCE2® a zadanie pre obstaranie projektu potvrdené Odborne spôsobilou osobou pre verejné obstarávanie (4 týždne).

Návrh PAPDF

Spracujeme analýzu stavu IT prostredia organizácie z pohľadu súladu s jej cieľmi a návrh Podnikovej architektúry (PA) podľa TOGAF® a zavedenia jej princípov do prevádzky IT prostredia (6 týždňov).