PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA

Zo skúseností vieme, že všetky meniace sa organizácie zahrnuli do svojej stratégie informačné technológie ako jednu z kľúčových podmienok realizácie zmien.

Lepšie spracovávanie dát a manipulácia s informáciami o subjekte sú rozhodujúce pre celkové zvýšenie účinnosti biznis procesov, a to najmä v zmysle získavania a zhromažďovania komplexných informácií o klientoch ako celku a tiež odhaľovania potenciálne rizikového správania klientov.

Intenzívne používanie IT ďalej umožňuje kvalitatívne lepšie poskytovanie služieb verejnosti.

Na zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov na riadenie a správu odporúčame automatizáciu biznis procesov, ktorá vyžaduje intenzívnu podporu informačného systému. Vychádza pritom z vytvoreného procesného modelu a existujúcich medzinárodných štandardov. Automatizácia biznis procesov je taká úroveň podpory zo strany IT, na ktorej informačný systém v súlade s definovaným procesom „riadi“ prácu ľudí zapojených do procesu a poskytuje im maximálnu mieru používateľského komfortu. Z procesného modelu, ktorý je v zásade grafický a používateľsky príjemný je exportovaný „kód“ pre automatizáciu modelu biznis procesov vo forme tzv. web services. Tento kód sa po úprave spustí na procesnom serveri, ktorý riadi realizáciu procesov.