SK | EN
 
 
 

HAERESIS

INTEGRÁCIA ŠTANDARDOV DO MANAŽMENTU ZMIEN

HAERESIS je latinské slovo, ktoré znamená „voľba“. Pomenovali sme tak našu metodiku projektu vytvorenia internej predpisovej základne pre manažment portfólia zmien preto, že chceme zdôrazniť právo voľby pri formalizovaní riadiacich procesov projektov. Každá inštitúcia má právo, ale zároveň aj potrebu voľby práve takých spôsobov manažmentu zmien, ktoré budú rešpektovať jej potreby a vychádzať z existujúcich skúseností.

Naším riešením je HAERESIS, prispôsobiteľný produkt, ktorý zahŕňa:

 • metodickú štandardizáciu procesov manažmentu rizika, projektov a programov,
 • definíciu a model riadiacich a podporných procesov,
 • integrované slovníky výrazov a šablóny dokumentov,
 • administratívnu a technickú podporu projektov,
 • zabezpečenie kvality a formálnej správnosti,
 • kompatibilitu vytvorenej predpisovej základne so štandardmi.

Takto postavený produkt umožní na základe integrácie použitia štandardov, využitia skúsenosti z realizovaných projektov, skúseností a špecifických podmienok zákazníka a vedenia skúsenými odborníkmi, efektívne naštartovať a následne zaviesť projekt vytvorenia internej predpisovej základne. Využitie HAERESIS umožňuje predísť rizikám a nákladom, ktoré sa často spájajú s prvoplánovými a neosvedčenými postupmi, využívanými pri manažmente zmien.

Metodika obsahuje generické produkty typické pre projekt vytvorenia internej predpisovej základne:

Manažérske produkty:
 • Projektový mandát
 • Prístup k projektu
 • Projektový zámer
 • Projektový iniciálny dokument
 • Komunikačný plán
 • Dekompozíciu produktov
 • Diagram toku produktov
 • Popisy produktov
 • Plán manažmentu kvality
 • Register rizík a otvorených bodov
 • Záznam konfiguračných položiek
 • ... a ďalšie riadiace produkty
Špecializované produkty:
 • Analýza súčasného stavu
 • Integrovaný slovník pojmov
 • Metodická príručka pre manažment projektov
 • Metodická príručka pre manažment programov
 • Metodická príručka pre manažment rizík
 • Metodická príručka pre činnosť podpornej kancelárie
 • Procesné modely pre manažment rizík, projektov a programov
 • Procesné modely podpornej projektovej kancelárie
 • Analýza a výber vhodných nástrojov
 • Školenia
 • Návrh organizačnej štruktúry
 • ... a ďalšie špecifické produkty

 

Podrobnejšie informácie o produkte HAERESISPDF

CERTIFIKÁT ALEBO EKVIVALENT - aké sú dnes požiadavky na odbornú kvalifikáciuPDF